Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Birimlerimiz ve Görevleri

14/08/2014 16:31:45 - 14/08/2014 16:31:45 - 31369 Okunma

- STRATEJİK YÖNETİM, PLANLAMA ve YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BİRİMİ

 1. Üniversitenin faaliyet raporunu hazırlamak
 2. Üniversite faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek
 3. Görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek
 4. Birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak
 5. Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak
 6. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek
 7. Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek
 8. İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak
 9. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek
 10. Stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programı oluşturmak
 11. Üniversitenin görev alanıyla ilgili araştırma – geliştirme faaliyetlerini yürütmek
 12. Üniversite faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek
 13. Üniversitenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek
 14. Yeni hizmet fırsatları belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak

- BÜTÇE VE PERFORMANS, PERFORMANS ve KALİTE ÖLÇÜTLERİ GELİŞTİRME BİRİMİ

 1. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak;
  • Üniversitemiz bütçe kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak için gerekli Performans programı hazırlıklarını sağlar ve koordine eder.
 2. Bütçeyi hazırlamak;
  • Yüksek Planlama Kurulunca açıklanan Orta Vadeli Mali Planla Üniversitemizin tavan ödenekleri belirlenir ve ilgili birim tavan ödenekleri çerçevesinde ihtiyaçlarına, planlarına göre bütçe hazırlar.
  • Öz geliri olan birimlerin gelirleri de şube tarafından hazırlandıktan sonra birime tahsis edilir ve gelir miktarı kadar gider bütçesini de hazırlar. Hazırlanan bu veriler e-bütçe sisteminde kayıt yapılır, çıktıları alınır ve bütçe fişlerinin içeriği ilgili tertibe uygunluğu denetlenir ve konsolide edilir. Daha sonra Cari Bütçe Maliye Bakanlığına, Yatırım Bütçesi Devlet Planlama Teşkilatına gönderilir.
  • Mali takvim çerçevesinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama teşkilatında ilgili bütçeler görüşülür ve karara bağlanır. Tasarı olarak hazırlanır ve T.B.M.M. de kabulüne müteakip Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra uygulama yılı bütçesi kesinlik kazanır. Diğer takip eden yıllar bütçesi sadece tahminidir.
 3. Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak;
  • Mali takvim çerçevesinde yayınlanacak olan Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı uygulanmasına ilişkin bütçe uygulama tebliği kapsamında Üniversitemizin aylar itibariyle tertip bazında Harcama ve Finansman Programı hazırlanır.
 4. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtları tutmak;
  • Aktarma – Ekleme – Tenkis gibi bütçe işlemleri gerçekleştirilir.
 5. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek;
  • Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programına uygun olarak; Hazine Yardımları üçer aylık dönemlerin başında, öz gelirler gerçekleştirildikçe Ödenek Gönderme Belgeleri e-bütçeden say2000i sistemine gönderilir.
 6. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek;
  • Üniversitemizin gelirlerine ait (Öz Gelir) alacaklarımız
  • 1. Eğitim Harç Gelirleri
  • 2. Eğitim Harç Gelirleri
  • Yabancı Uyruklu Öğrenci Harç Gelirleri
  • Tezli Yüksek Lisans Harç Gelirleri
  • Tezsiz Yüksek Lisans Harç Gelirleri
  • Doktora Gelirleri
  • Yemek Gelirleri
  • Yurt Gelirleri
  • AÖF Gelirleri
  • Kira Gelirleri (Kantin, kafeterya, kırtasiye, stant… vb) gelirlerimizin takibi yapılır.
 7. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak;
  • Bu kapsamda yapılan çalışmalar sırasıyla;
  • Yatırım Bütçesi ilgili birimlerce (Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) koordineli olarak hazırlanır.
  • Yatırım Programı Resmi Gazetede yayınlanmasını müteakip 30 gün içerisinde toplu projelerin detayları YÖK’e bildirilir.
  • Üçer aylık uygulama raporları YÖK’e bildirilir.
  • Mart ayı sonuna kadar Yıllık Yatırım Değerlendirme raporu DPT’ye, Maliye Bakanlığına, Sayıştay Başkanlığına sunulur.
 8. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek;
  • Yatırım Bütçesinin izlenmesi proje bazında takibi şube tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Cari Bütçe sonuçları da izlenmektedir.
 9. İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlenir ve değerlendirilir.
 10. Kamu İhale Kanunu gereğince Üniversitemizin ödeneklerinin (Mal, Hizmet ve Yapım) %10 oranının aşılmaması için Doğrudan Temin yoluyla alınan alımlar, Web yazılımında internet üzerinde birimlerimizin taleplerine onay verilmektedir. Ay sonlarında rapor hazırlanarak K.İ.K.’e bildirilmektedir.

  - PERSONEL HARCAMALARI İÇ KONTROL BİRİMİ

  1. Personel maaş işlemlerinin İç ve Ön Kontrollerini yapmak
  2. Tedavi evraklarını incelemek
  3. Diğer İç ve Ön Mali Kontrol işlemlerini yapmak

  - YAPIM - MAL ve HİZMET ALIMLARI İÇ KONTROL BİRİMİ

  1. İç Kontrol standartları geliştirme faaliyetlerini yürütmek
  2. Limit üstü alımların Ön Mali Kontrolünü yapmak
  3. Limit üstü alımların iç kontrolünü yapmak

  - MUHASEBE, KESİN HESAP ve RAPORLAMA BİRİMİ

  1. Muhasebe hizmetlerini yürütmek
  2. Bütçe kesin hesabını hazırlamak
  3. Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak
  4. Mali istatistikleri hazırlamak
  5. Gelirlerin tahakkuku ve kişilerden alacaklara ilişkin takip ve tahsilatı sağlamak.
  6. Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek
Birimlerimiz Ve Görevleri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.